Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale mediator de communicatie en onderhandeling tussen de ruziënde partijen begeleidt. Het doel van mediation is de werkelijke belangen van beide partijen te achterhalen, zodat een gezamenlijk gedragen oplossing kan worden gevonden.

Wanneer zet je mediation in?

Als er een conflict speelt in je team, stuur je er als leidinggevende natuurlijk eerst op dat de medewerkers dit samen proberen op te lossen. Wanneer het conflict te hoog oploopt en er samen geen uitweg wordt gevonden, kun je een mediator inschakelen. De bedrijfsarts kan dit eveneens adviseren, wanneer een conflict de onderliggende oorzaak van een ziekmelding is.

Lees ook deze tips om het gesprek aan te gaan in een conflictsituatie.

De mediator kan een HR of arboprofessional zijn zoals een bedrijfsmaatschappelijk werker of praktijkondersteuner bedrijfsarts. Zeker als er sprake is van mogelijke juridische stappen als ontslag of een officieel verbetertraject, is een officiële mediator vaak wel de beste oplossing.

De escalatieladder van Glasl geeft inzicht in een goede timing voor mediation.

Kenmerken en voorwaarden van mediation

In alle gevallen is belangrijk dat de mediërende partij neutraal en vertrouwelijk is. Mediation heeft daarnaast een aantal kenmerken en voorwaarden:

  • Zelfbeschikking: partijen hebben eigen regie, nemen autonoom deel aan het proces en maken zelfstandig beslissingen over de uitkomst.
  • Vrijwilligheid: partijen stemmen ermee in dat de mediator hen begeleidt en dat het mediation proces tussentijdig afgebroken kan worden. Er wordt daarom ook van commitment gesproken die de partijen moeten hebben om er samen uit te komen.
  • Vertrouwelijkheid: om belangen op tafel te leggen, moet er vrij gesproken kunnen worden en gebrainstormd over opties zonder dat die naar buiten gecommuniceerd worden. Tijdens en na de mediation geldt dan ook een geheimhoudingsplicht.
  • Neutraliteit van de mediator: de mediator is alléén procesbegeleider en kiest geen kant voor één van beide partijen. De mediator lost het probleem niet voor de partijen op en heeft geen belang bij de uitkomst of oplossing van het conflict. De mediator zorgt alleen dat beide partijen in gesprek blijven en zij gezamenlijk tot een oplossing komen met oog voor een ieders behoeften, zorgen en wensen.

Beide partijen mogen iemand meenemen. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat een vertrouwenspersoon een medewerker steunt in een gesprek met een werkgever.

De opbouw van een mediationtraject

Het mediation proces is opgebouwd uit verschillende stappen:

  1. Kennismakingsgesprek of intake waarin de mediator de situatie in kaart brengt en uitleg geeft over het proces.
  2. Start van de mediation en ondertekenen mediation overeenkomst.
  3. Vervolgbijeenkomsten waarin beide partijen hun kant van het verhaal vertellen. Hierin wordt de kern van het conflict wordt onderzocht en komen onderliggende belangen, behoeften en wensen op tafel komen. Daarbij is er veel aandacht dat beide partijen zich gehoord.
  4. Oplossingen zoeken en prioriteren die zoveel mogelijk in ieders belang voorzien (win-win).
  5. Besluiten en vastleggen van de gekozen oplossing.

Op de website van MfN register of in het Handboek Mediation kan je meer informatie opzoeken over de stappen van mediation.

Een gekwalificeerde mediator vinden

In het MfN register staan mediators die gekwalificeerd zijn en handelen volgens strikte richtlijnen.

Deze artikelen kunnen ook van pas komen:

Leiderschap

Conflicten. Hoe raak je erin verzeild en vooral: hoe kom je er weer uit?

Conflicten zijn overal, we kunnen het immers niet altijd met elkaar eens zijn. Conflicten zijn nooit leuk, maar soms wel nuttig. Als je er op een constructieve manier mee omgaat, zijn ze een bron van vernieuwing, vindingrijkheid en creativiteit. Dat begint – zoals zoveel zaken – bij het goede gesprek. In dit artikel vind je handvatten waarmee jij als leidinggevende dit goede gesprek kunt voeren, juist in conflictsituaties.

Lees meer
Leiderschap

Conflictsituatie: zoek je een oplossing of een schuldige? Het DiSCO-model biedt inzicht.

Een conflict mag misschien niet prettig zijn, het geeft wel aan waar je grenzen zijn. En het kan helpen om problemen als kansen te zien, als je tenminste weet op welke manier - constructief of niet - in het conflict zit. Het DiSCO-model kan je helpen dit te bepalen.

Lees meer