Wat is eigenlijk een POB?

Als het om verzuim en re-integratie gaat heb je in de eerste plaats natuurlijk te maken met de bedrijfsarts . Het is immers wettelijk verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen voor de begeleiding van zieke werknemers. Het kan echter zijn dat de bedrijfsarts zich voor enkele van zijn taken laat waarnemen door een praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB). Deze POB neemt de bedrijfsarts zoveel als (wettelijk) mogelijk werk uit handen. Hij of zij voert deeltaken uit in opdracht en onder toezicht van de bedrijfsarts. De POB en de bedrijfsarts werken nauw samen en voeren regelmatig overleg.

Welke bevoegdheden heeft de POB?

Bij het waarnemen voor de bedrijfsarts worden vertrouwelijke informatie en medische gegevens uitgewisseld. Normaal gesproken mag alleen de bedrijfsarts medische informatie verwerken. Werkt de POB echter in zogeheten taakdelegatie, dan mag hij of zij ook gezondheidsgegevens verwerken. De bedrijfsarts blijft in alle gevallen eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en houdt de supervisie over het gehele re-integratieproces. Door het delegeren van taken heeft hij/zij wel meer tijd om zich bezig te houden met de meer complexe, medische gevallen en preventie. Medewerkers worden door inzet van de POB bovendien sneller en laagdrempeliger geholpen bij klachten.

Wat doet de POB?

Afhankelijk van de afspraken die ze hier samen over hebben gemaakt, ondersteunt de POB de bedrijfsarts door het uitvoeren van de volgende deeltaken:

  • bewaken van de stappen in het proces Wet Verbetering Poortwachter;
  • het inplannen, voorbereiden en voeren van spreekuren en (vervolg)afspraken;
  • inschatten of een snelle inzet van de bedrijfsarts of een andere professional nodig is (triage);
  • voorbereiden van de probleemanalyse i i Probleemanalyse Bij het eerste bezoek van een zieke medewerker aan de bedrijfsarts maakt deze een probleemanalyse. Op basis van de probleemanalyse maken leidinggevende/casemanager en medewerker een plan van aanpak voor de re-integratie. ;
  • het afleggen van werkplekbezoeken;
  • bespreekbaar maken van arbeidsmogelijkheden met medewerkers;
  • signaleren van niet-medische oorzaken die de re-integratie van de medewerker beïnvloeden;
  • begeleiden van re-integrerende medewerkers;
  • leidinggevenden adviseren en coachen bij de re-integratie van medewerkers;
  • preventief zien van medewerkers, bijvoorbeeld om niet-medische oorzaken van dreigend verzuim met medewerkers te bespreken.

Gesprekken voeren met de POB

De POB kan in bepaalde gevallen een preventief spreekuur houden met een werknemer en zo nodig verwijzen naar de bedrijfsarts voor een wettelijk arbeidsomstandighedenspreekuur. 

Ook de eerste gesprekken met medewerkers, nadat zij zich ziek hebben gemeld, kunnen door de POB worden gevoerd. Kan de medewerker het werk niet hervatten, dan volgt een gesprek met de bedrijfsarts. Loopt het re-integratietraject verder zoals gepland dan kan de POB de tussentijdse gesprekken over het verloop weer voeren.

Hiervoor moet de medewerker wel toestemming geven, want een medewerker die perse de bedrijfsarts wil zien heeft daar recht op. En ook voor jou als leidinggevende geldt dat je altijd om een gesprek met de bedrijfsarts kunt vragen als je dat nodig vindt. Zorg dat je medewerkers hiervan op de hoogte zijn; dat bevordert een goede samenwerking.