De wettelijk verplichte taken van de bedrijfsarts

Laten we beginnen met de zaken waarbij je wettelijk verplicht bent de bedrijfsarts in te schakelen:

 • Verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers
  In de Wet verbetering poortwachter staat dat een zieke medewerker uiterlijk in de zesde ziekteweek op consult komt bij de bedrijfsarts. Die maakt een probleemanalyse op basis waarvan jij als leidinggevende of de  casemanager een plan van aanpak voor de re-integratie kan maken. De bedrijfsarts geeft jou en de medewerker advies over hoe het werk eventueel weer hervat kan worden, en begeleidt de medewerker net zo vaak en lang als nodig is voor een duurzame re-integratie.
 • Aanstellingskeuringen
  Voor sommige beroepen is een aanstellingskeuring vereist. Dit mag alleen als het voor de functie noodzakelijk is dat de medewerker aan bijzondere medische eisen voldoet. Zo mag een piloot niet slechtziend zijn. Alleen de bedrijfsarts mag een aanstellingskeuring uitvoeren. Op arboportaal.nl kun je meer lezen over medische keuringen.  
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
  Werknemers hebben recht op een PAGO. Dat staat voor periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. De bedrijfsarts kijkt dan of er risico’s aan het werk zitten waardoor de medewerker gezondheidsklachten kan krijgen.
 • Signaleren en melden van beroepsziekten
  Soms brengen de omstandigheden waarin iemand moet werken, schade toe aan de gezondheid, waardoor mensen een beroepsziekte krijgen. Denk bijvoorbeeld aan asbestose, schildersziekte of stoflongen. De bedrijfsarts kan dit signaleren en melden en advies geven over persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, maskers en gehoorbescherming en andere beschermende maatregelen.
 • Second opinion
  Medewerkers die het niet eens zijn met hoe het oordeel van de eigen bedrijfsarts tot stand is gekomen, hebben het recht om voor een second opinion naar een andere bedrijfsarts te gaan. Deze tweede bedrijfsarts bekijkt de zaak en vormt een eigen oordeel. Hij neemt niet de behandeling van de medewerker over, maar geeft alleen zijn bevindingen door aan de eerste, eigen bedrijfsarts van de medewerker, die de behandeling verder oppakt.

Wat de bedrijfsarts verder voor je kan doen

De bedrijfsarts weet natuurlijk niet alleen veel over ziekte en belastbaarheid in relatie tot werk, maar is ook de sparringpartner als het gaat om het voorkomen van beroepsziekten en verzuim. Zowel jij als leidinggevende als je medewerkers kunnen dus ook preventief een beroep doen op de bedrijfsarts voor advies over werk en gezondheid.

Je medewerkers hebben zelfs wettelijk recht om gebruik te maken van het open spreekuur van de bedrijfsarts, ook als ze nog niet ziek zijn. Ze kunnen er terecht voor allerlei vragen over werk, belastbaarheid en gezondheid.

Als leidinggevende kun je naar de bedrijfsarts voor advies over de aanpak en preventie van verzuim, de re-integratiemogelijkheden en de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wanneer de bedrijfsarts al met jou gesproken heeft voor het eerste consult met een medewerker heeft hij een veel completer beeld van de situatie. Je kunt daarbij dan ook een gerichte vraag stellen aan de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts kan ook meedenken en adviseren over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Hij ziet immers vaak organisatiebreed wat er speelt, mede door samenwerking met de preventiemedewerker, casemanagers en andere [info name="kerndeskundigen"]

Werkgevers mogen zich laten bijstaan door kerndeskundigen bij het uitvoeren van de arboverplichtingen. De Arbowet noemt er vier:

1.            BIG-geregistreerde bedrijfsarts

2.            Gecertificeerde arbeids- en organisatiedeskundige

3.            Gecertificeerde arbeidshygiënist

4.            Gecertificeerde veiligheidskundige

[/info]

Hij of zij kan dus ook schetsen welke verzuimoorzaken overheersen en welke interventies daarbij passen. Bij voorkeur heeft de bedrijfsarts dan ook niet alleen contact met medewerkers, maar ook leidinggevenden, HR, directie en OR om bij te dragen aan een gedegen arbo- en verzuimbeleid. 

Goed om te weten

De bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim en houdt zich aan de privacywetgeving (de AVG). Hij  mag slechts beperkte informatie delen over een zieke medewerker. Hij of zij mag geen gezondheidsgegevens van een medewerker delen met de werkgever.

Voor de verzuimbegeleiding mag de bedrijfsarts de volgende gegevens delen:

 • de beperkingen en mogelijkheden van de medewerker en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is;
 • de verwachte duur van het verzuim;
 • eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever kan regelen voor de re-integratie.